Posts Tagged ‘photo’

จัดตั้งมูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์

จัดตั้งมูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์

ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงรายและคณะมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะกรรมการจัดตั้งมูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์

Advertisements