Posts Tagged ‘10ans’

update กำหนดการ “10 ปี กองทุนหมอธารา เสวนาเปิดจดหมายถึงอนาคต”

กำหนดการ งานครบรอบ 10 ปี กองทุนหมอธารา เสวนาเปิดจดหมายถึงอนาคต
วันที่ 4-6 เมษายน 2553
ณ สวนมะลิวัลย์ บ้านหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2553
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดย รศ.พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิติ
10.30-12.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมนิทรรศการมีชีวิต และการแสดง ของผู้ร่วมจัดงาน
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนาสบายสบาย กับกลุ่มเพื่อนหมอธารา ผู้มีหัวใจเป็นศิลปิน
14.30-16.00 น. ดูแลสุขภาพแบบสบายสบาย กับเครือข่ายสุขภาพวิถีไท และ ดูแลสุขภาพพื้นบ้าน จากเครือข่ายสภาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย
16.00-17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น.  ร่วมรับประทานอาหารเย็น (ขันโตก)

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553
08.00-09.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30- 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาวะ”
10.30-12.00 น. เสวนากลุ่ม “ผู้เกิดก่อนกาล” รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การทำงานของหมอธารา  
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนา  “มรดกของหมอธารา” กับกลุ่มผู้สืบทอดสืบสานปณิธานของหมอธารา
14.30-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น. เสวนากลุ่ม “มรดกของหมอธารา” (ต่อ)
17.30 น.  ร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2553
09.00-12.00 น. ร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึง นพ. ธารา อ่อนชมจันทร์
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

.
แผนที่สวนมะลิวัลย์

 

แผนที่จากตัวเมืองเชียงราย

Advertisements

เชิญร่วมงานครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์

เนื่องจาก กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ (ในมูลนิธิแพทย์ชนบท)
ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานปณิธานของนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย
ซึ่งเป็นแพทย์ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขในด้านต่างๆ
เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน
เช่น ด้านภูมิปัญญา ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล
การเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเข้าสู่โรงพยาบาลของรัฐ

ปัจจุบันทางกองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ ได้ดำเนินการมาครบรอบในปีที่ 10
จึงดำเนินการจัดงาน “ครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์”
ในวันที่ 4-6 เมษายน พ.ศ. 2553

เพื่อร่วมรำลึกถึง ร่วมพบปะ เสวนา ระหว่างกลุ่มบุคคล ซึ่งได้เคยร่วมงานกับนายแพทย์ธารา
และการดำเนินงานตามปณิธานของหมอธาราที่สืบสานมาจนถึงปัจจุบัน
ในกิจกรรมการเสวนาผู้รู้เห็น (witness seminar)
เพื่อจัดทำประวัติการทำงานของ นายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
สู่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติที่กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และชมนิทรรศการมีชีวิตหลากหลายรูปแบบ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมงาน “ครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์”
ในวันที่ 4-6 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ สวนมะลิวัลย์ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เพื่อร่วมกันรับรู้และเป็นพยานในการบันทึกประวัติศาสตร์สู่หอจดหมายเหตุในครั้งนี้

กำหนดการ งานครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์

กำหนดการ งานครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
วันที่ 4-6 เมษายน 2553
ณ สวนมะลิวัลย์ บ้านหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ. เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2553
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิติ
10.30-12.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมนิทรรศการมีชีวิต และการแสดง ของผู้ร่วมจัดงาน
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนาสบายสบาย กับกลุ่มเพื่อนหมอธารา ผู้มีหัวใจเป็นศิลปิน
14.30-16.00 น. ดูแลสุขภาพแบบสบายสบาย กับเครือข่ายสุขภาพวิถีไท และ ดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน จากเครือข่ายสภาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย
16.00-17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น 

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553
8.00-9.00 น. รับประทานอาหารเช้า
9.00- 10.30 น. เสวนากลุ่ม “ผู้เกิดก่อนกาล” รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การทำงานของหมอธารา
10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. เสวนากลุ่ม “ผู้เกิดก่อนกาล” (ต่อ)
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนา “มรดกของหมอธารา” กับกลุ่มผู้สืบทอดสืบสานปณิธานของหมอธารา
14.30-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น. เสวนากลุ่ม “มรดกของหมอธารา” (ต่อ)
17.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น 

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2553
09.00-12.00 น. ร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึง นพ. ธารา อ่อนชมจันทร์
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ