Archive for the ‘event’ Category

Update กำหนดการ งานครบรอบ10 ปีฯ

update กำหนดการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
งานครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
วันที่ 4-6 เมษายน 2553
ณ สวนมะลิวัลย์ บ้านหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2553
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดย รศ.พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ
10.30-12.00 น. เสวนากลุ่มผู้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การทำงานของหมอธารา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. เสวนาสบายสบาย กับกลุ่มเพื่อนหมอธารา ผู้มีหัวใจเป็นศิลปิน
14.00-16.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ การพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาวะ” โดย คุณเตือนใจ ดีเทศน์
16.00- 17.30 น. เสวนา “มรดกของหมอธารา” กับกลุ่มผู้สืบทอดสืบสานปณิธานของหมอธารา
17.30 – 19.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น (ขันโตก) แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553
08.00 น.-09.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น.- 10.00 น. เล่าเรื่อง หมอธารารักการอ่าน โดย คุณดารณี อ่อนชมจันทร์
10.00 น.-12.00 น. กิจกรรมคนเชียงราย รักการอ่าน โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย
12.00 น.- 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30น. -17.30 น. ดูแลสุขภาพแบบสบาย สบาย กับ สภาหมอเมืองล้านนาเชียงรายและเครือข่ายการดูแลสุขภาพวิถีไท
17.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2553
09.00-12.00 น. ร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึง นพ. ธารา อ่อนชมจันทร์
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ชมนิทรรศการ หมอธารา และเครือข่าย หมอธารารักการอ่าน และ ดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านล้านนา ตลอดงาน

————————–

ร่วมสมทบทุนจัดตั้งมูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
กับ CD เพลงชุด เสียงจากหมอธารา จากปี 2525 ถึงอนาคต

Advertisements

update กำหนดการ “10 ปี กองทุนหมอธารา เสวนาเปิดจดหมายถึงอนาคต”

กำหนดการ งานครบรอบ 10 ปี กองทุนหมอธารา เสวนาเปิดจดหมายถึงอนาคต
วันที่ 4-6 เมษายน 2553
ณ สวนมะลิวัลย์ บ้านหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2553
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดย รศ.พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิติ
10.30-12.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมนิทรรศการมีชีวิต และการแสดง ของผู้ร่วมจัดงาน
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนาสบายสบาย กับกลุ่มเพื่อนหมอธารา ผู้มีหัวใจเป็นศิลปิน
14.30-16.00 น. ดูแลสุขภาพแบบสบายสบาย กับเครือข่ายสุขภาพวิถีไท และ ดูแลสุขภาพพื้นบ้าน จากเครือข่ายสภาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย
16.00-17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น.  ร่วมรับประทานอาหารเย็น (ขันโตก)

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553
08.00-09.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30- 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาวะ”
10.30-12.00 น. เสวนากลุ่ม “ผู้เกิดก่อนกาล” รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การทำงานของหมอธารา  
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนา  “มรดกของหมอธารา” กับกลุ่มผู้สืบทอดสืบสานปณิธานของหมอธารา
14.30-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น. เสวนากลุ่ม “มรดกของหมอธารา” (ต่อ)
17.30 น.  ร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2553
09.00-12.00 น. ร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึง นพ. ธารา อ่อนชมจันทร์
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

.
แผนที่สวนมะลิวัลย์

 

แผนที่จากตัวเมืองเชียงราย

เชิญร่วมงานครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์

เนื่องจาก กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ (ในมูลนิธิแพทย์ชนบท)
ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานปณิธานของนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย
ซึ่งเป็นแพทย์ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขในด้านต่างๆ
เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน
เช่น ด้านภูมิปัญญา ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล
การเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเข้าสู่โรงพยาบาลของรัฐ

ปัจจุบันทางกองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ ได้ดำเนินการมาครบรอบในปีที่ 10
จึงดำเนินการจัดงาน “ครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์”
ในวันที่ 4-6 เมษายน พ.ศ. 2553

เพื่อร่วมรำลึกถึง ร่วมพบปะ เสวนา ระหว่างกลุ่มบุคคล ซึ่งได้เคยร่วมงานกับนายแพทย์ธารา
และการดำเนินงานตามปณิธานของหมอธาราที่สืบสานมาจนถึงปัจจุบัน
ในกิจกรรมการเสวนาผู้รู้เห็น (witness seminar)
เพื่อจัดทำประวัติการทำงานของ นายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
สู่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติที่กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และชมนิทรรศการมีชีวิตหลากหลายรูปแบบ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมงาน “ครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์”
ในวันที่ 4-6 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ สวนมะลิวัลย์ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เพื่อร่วมกันรับรู้และเป็นพยานในการบันทึกประวัติศาสตร์สู่หอจดหมายเหตุในครั้งนี้

กำหนดการ งานครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์

กำหนดการ งานครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
วันที่ 4-6 เมษายน 2553
ณ สวนมะลิวัลย์ บ้านหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ. เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2553
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิติ
10.30-12.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมนิทรรศการมีชีวิต และการแสดง ของผู้ร่วมจัดงาน
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนาสบายสบาย กับกลุ่มเพื่อนหมอธารา ผู้มีหัวใจเป็นศิลปิน
14.30-16.00 น. ดูแลสุขภาพแบบสบายสบาย กับเครือข่ายสุขภาพวิถีไท และ ดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน จากเครือข่ายสภาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย
16.00-17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น 

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553
8.00-9.00 น. รับประทานอาหารเช้า
9.00- 10.30 น. เสวนากลุ่ม “ผู้เกิดก่อนกาล” รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การทำงานของหมอธารา
10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. เสวนากลุ่ม “ผู้เกิดก่อนกาล” (ต่อ)
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนา “มรดกของหมอธารา” กับกลุ่มผู้สืบทอดสืบสานปณิธานของหมอธารา
14.30-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น. เสวนากลุ่ม “มรดกของหมอธารา” (ต่อ)
17.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น 

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2553
09.00-12.00 น. ร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึง นพ. ธารา อ่อนชมจันทร์
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ